Chầu thứ năm Tuần Thánh-Mến Thánh Giá Tại Thế

CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM TUẦN THÁNH MTG Tại Thế lộ 19 ngày 01/04/2021 (30 phút) *** Hướng ý: Kính thưa cộng đoàn, Đêm thứ Năm tuần Thánh hôm nay,…

Chầu Thánh Thể thứ Năm Tuần Thánh(Thiếu nhi mẫu 2)

CHẦU THÁNH THỂ THIẾU NHI THỨ NĂM TUẦN THÁNH    I.HƯỚNG Ý:     Kính thưa cộng đoàn, Đêm thứ Năm tuần Thánh hôm nay / mời gọi chúng ta…

Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh (Thiếu Nhi mẫu 1)

CHẦU THÁNH THỂ THIẾU NHI  THỨ NĂM TUẦN THÁNH      HÁT: TCCD : 216 (1) : NGUYỆN YÊU CHÚA Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm…

Chầu thứ năm Tuần Thánh (Tu Sĩ)

CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM TUẦN THÁNH Hướng ý: Kính thưa cộng đoàn, Đêm thứ Năm tuần Thánh hôm nay, mời gọi chúng ta tìm về bên Thánh Thể Chúa…