Suy niệm Lời Chúa – Thứ tư tuần XXXII mùa thường niên

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,11-19)

11Hôm ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người mắc bệnh phong đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin rủ lòng thương chúng tôi!”. 14Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì họ được sạch. 15Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”. 19Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

SUY NIỆM

Sự khác biệt trong đức tin của người phong hủi xứ Samari với đức tin của chín người phong hủi còn lại ở chỗ kinh nghiệm đức tin cá nhân được khởi đi từ sự chân thành.

Thật vậy, đức tin chân thành của người phong hủi xứ Samari là đang khi anh hiệp hành cùng cả nhóm “vâng lời đi trình diện tư tế” thì anh “thấy mình được khỏi”, trong khi chín người kia họ chỉ thấy “được sạch”.

Đức tin chân thành của anh còn thể hiện sự thống nhất trước sau như một. Nếu đức tin ban đầu của anh biết khiêm tốn chủ động “đón gặp Chúa”, “dừng lại đằng xa” và “lớn tiếng van xin”, thì ngay khi “thấy mình được khỏi”, đức tin chân thành nơi anh được cụ thể hóa trở thành đức tin chân chính. Anh dứt khoát “liền quay trở lại”“lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa” và “sấp mình dưới chân Chúa”.

Hơn nữa, đức tin chân thành không chỉ dẫn lối cho người phong hủi Samari gặp được “Thầy Giêsu nhân lành” và được ơn chữa lành, mà đức tin này còn giúp anh thấy được “triều đại Thiên Chúa đang ở giữa” thế gian.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm ơn đức tin cho chúng con, để nhờ sự chân thành bước theo Chúa mỗi ngày, chúng con không chỉ nhận được ơn lành của Chúa qua sự tương trợ của anh chị em, mà còn cộng tác với nhau để làm cho danh Chúa cả sáng và nước Chúa trị đến. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường