Tạ ơn Khấn Dòng 29.08.2018

Chung vui cùng Quý Chị em:
TIÊN KHẤN, VĨNH KHẤN,
NGÂN KHÁNH VÀ KIM KHÁNH KHẤN DÒNG

   

Ban truyền thông
Hội dòng MTG Cần Thơ