Tạ ơn Khấn Dòng 26.08.2019

Tạ Ơn Hồng Ân Tiên Khấn Và Ngân Khánh Khấn Dòng
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ

Một năm Hồng Ân trôi qua,
Sau ba khóa tĩnh tâm năm và những khóa học bồi dưỡng thật hữu ích, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ chúng con cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với:

– 7 em tuyên Khấn Lần Đầu và
– 3 chị mừng Ngân Khánh Khấn dòng

Chúng con chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Sơ, Quý Thầy, Quý thân nhân và ân nhân xa gần đã đến hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho Chị em chúng con.

     

    

Ban Truyền Thông
Hội dòng MTG Cần Thơ