Thơ – Chúa gọi

CHÚA GỌI

Cốc cốc cốc cốc tiếng Chúa gọi
Đam mê tội lỗi ngủ vùi thôi
Cốc cốc cốc cốc tiếng Chúa gọi
Ươn lười ngang bướng trốn đi thôi.

Cốc cốc cốc cốc Chúa vẫn gọi
Cho dù tôi đây có từ chối
Cốc cốc cốc cốc Chúa cứ gọi
Đợi chờ tôi đáp một tiếng thôi.

Cốc cốc cốc cốc tiếng Chúa gọi
Tôi thưa cùng Chúa con nghe rồi
Cốc cốc cốc cốc Chúa mãi gọi
Nẻo chính đường ngay bước lại thôi.

ĐY. Hoàng Ảnh