Thơ – Nhân chứng Phục Sinh

“Ai yêu mến Đấng Sinh Thành
thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.”

(1Ga 5, 1)

NHÂN CHỨNG PHỤC SINH

Chứng nhân về Chúa Phục Sinh,
Chính bằng cuộc sống đầy tình mến thương.
Bởi đây đích thực là đường,
Giêsu Cứu Chúa luôn thường giảng khuyên.
Tình yêu yêu tố làm nên,
Biết bao điều thiện ở trên đường trần.
Chính nhờ ai nấy thực hành,
Giới răn đức ái chân thành thiết tha.
Cuộc đời nhân thế chan hòa,
Cùng nhau vui sống đậm đà lòng nhân.
Mọi người biết sống cận thân,
Với bao kẻ khác chung quanh hằng ngày.
Thế trần lại đẹp và hay,
Khi lòng nhân thế thẳng ngay mọi bề.
Đồng hành cất bước đi về,
Đến quê thiêng quốc tràn trề tình thương.

 

“Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý…”
(Cv 4, 32-35)

CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI

Cộng đoàn tín hữu đầu tiên,
Hiệp thông, liên kết dựa trên chữ “tình”.
Bởi tin vào Đấng Phục Sinh,
Giêsu Cứu Chúa hiển vinh khải hoàn.
Và Ngài tuôn đổ đầy tràn,
Tình thương cứu độ, bình an từ trời.
Giúp cho nhân thế sống đời,
Bình an hoan lạc của thời phục sinh.
Để rồi rao giảng niềm tin,
Giêsu là Đấng Cứu Tinh muôn loài.
Mọi loài thoát khỏi họa tai,
Chẳng còn tội ác, trái sai gian tà.
Đồng thời gặp Chúa là cha,
Cùng bao thụ tạo đều là đệ huynh.
Đây là hoa trái phục sinh,
Giêsu ban tặng vì tình mến thương.

Chúa Nhật II PS năm B – (11/04/2021)
Chúa Nhật Lòng Thương Xót của Thiên Chúa 
Hai Tê Miệt Vườn

Lucia Hồng Lan – Sưu tầm