Bên ngoài, bên trong (12.10.2021 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên)