Một vài hình ảnh ngày giỗ Đấng Sáng Lập tại Nhà mẹ và các cộng đoàn

TƯỞNG NIỆM ĐỨC CHA LAMBERT 15.6.2021
Hình ảnh ngày giỗ Đấng Sáng Lập tại Nhà mẹ và các cộng đoàn 

 

Cộng đoàn Nhà Mẹ

 

Cộng đoàn Tham Tướng

 

Cộng đoàn Betania (Lộ 19)

  

 

Cộng đoàn Tân Thạnh – Long Phú – Mỹ Xuyên

Ban truyền thông
HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ