Anh em là chứng nhân – Thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh (Lc 24, 35-48)

Anh em là chứng nhân – Thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh (Lc 24, 35-48)

Bài suy niệm của Linh mục An-tôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Anh em là chứng nhân – Thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh (Lc 24, 35-48)

Nguồn: TGPSG

HL.MĐ