Suy niệm Lời Chúa – Thứ sáu tuần XX mùa thường niên – Mt 22:34-40

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (22,34-40)

34Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36“Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”. 37Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy”.

 SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng hôm nay, những người Pharisêu cử một nhà thông luật đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (x. Mt 22,36). Người Pharisêu nghĩ rằng đây là câu hỏi khó và phức tạp nên không ai có thể trả lời được. Thời Chúa Giêsu, người Do Thái có 365 khoản luật cấm và 248 khoản luật buộc, thế nên họ bối rối không phân biệt được điều nào là quan trọng nhất. Vì vậy, Chúa Giêsu đã tóm lược lại trong “18 chữ vàng” cho họ thấy: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình” (x. Mt 22,37-39).

Điều răn thứ nhất: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (x. Mt 22,37). Chỉ có một mình Chúa là Đấng ta phải yêu mến trên hết mọi sự. Tình yêu ấy phải là động lực thúc đẩy mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta.

Điều răn thứ hai cũng không kém phần quan trọng: “Ngươi phải yêu người thân cận, như chính mình” (x. Mt 22,39). Vì “mến Chúa” đã khó, “yêu người” cũng không dễ. Người ta đâu phải ai cũng dễ mến, dễ thương! Bên cạnh đó, “yêu người” như Chúa dạy là luôn biết kính trọng người cao niên, an ủi người đau khổ, giúp đỡ những ai đang cần nhất. Do vậy, chúng ta không thể yêu Chúa mà không yêu người, hoặc chúng ta yêu người mà không yêu Chúa và làm theo những gì Chúa truyền dạy?

Lạy Chúa, để sống trọn vẹn điều răn mến Chúa yêu người, đó là điều không dễ dàng. Xin Chúa ban thêm lòng tin và lòng mến cho chúng con để mỗi người trong gia đình con sống cách cho trọn điều răn: “mến Chúa – yêu người”. Amen.

Nguồn: Giáo phận Phú Cường