Thuyên chuyển Phụ trách Cộng đoàn – Tháng 05/2021

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ
THUYÊN CHUYỂN PHỤ TRÁCH CỘNG ĐOÀN
Tháng 5/2021

Trong tinh thần vâng phục Ý Chúa, được biểu lộ qua sự bổ nhiệm của Chị Tổng phụ trách. Chị em nhận lãnh trách vụ và đoan hứa trước chị Tổng phụ trách và quý chị em, sẽ đem hết sức lực và lòng yêu mến để phục vụ Cộng đoàn, Hội dòng và tích cực công việc mục vụ Họ đạo theo đúng Giáo Luật, Hiến Chương và Nội Quy.

1. Ngày 23/05/2021: Chị M. Dung Hạnh Nguyễn Thị Tường Vi
Phụ trách Cộng đoàn Thiên Hoà – Họ đạo Vĩnh Mỹ

2. Ngày 23/05/2021: Chị M. Châu Hoà Nguyễn Thị Bích Thu
Phụ trách Cộng đoàn Thiên Ân – Họ đạo Tắc Sậy

3. Ngày 24/05/2021: Chị M. Lina Hoàng Thị Phú
Phụ trách Cộng đoàn Trinh Vương – Họ đạo Bô Na

4. Ngày 27/05/2021: Chị M. Nguyễn Xuyên Nguyễn Thị Xuân Mai
Phụ trách Cộng đoàn Thánh Mẫu – Họ đạo Ba Rinh

5. Ngày 28/05/2021: Chị M. Dung Hạnh Chu Thị Dạ Lan
Phụ trách Cộng đoàn Fatima – Họ đạo Fatima

Ban truyền thông
HD. Mến Thánh Giá Cần Thơ

Cộng đoàn Thiên Hoà – Họ đạo Vĩnh Mỹ

Cộng đoàn Thiên Ân – Họ đạo Tắc Sậy

Cộng đoàn Trinh Vương – Họ đạo Bô Na

Cộng đoàn Thánh Mẫu – Họ đạo Ba Rinh

Cộng đoàn Fatima – Họ đạo Fatima